O nama

NVO ˝GRBALJ OPŠTINA˝  je nevladina, nepolitička i nestranačka organizacija koja u članstvo prima sve dobronamjerne građane koji podržavaju inicijativu da se Grblju vrati status samostalne opštine, bez obzira na nacionalno, vjersko i političko opredjeljenje. Sjedište udruženja je u Grblju, Radanovići bb.

Nakon odluke o osnivanju, na osnivačkoj Skupštini donešen je Statut udruženja 23.09.2012. godine i druga akta, a nakon sprovedenog postupka za upis u registar NVO Crne Gore udruženje je upisano i u registar poreskih obveznika od 07.02.2013. godine. 

Polazeći od osnovnog cilja udruženja – vraćanje Grblju statusa samostalne opštine, udruženje je usmjerilo djelatnosti na iznalaženju realnih rješenja koja će omogućiti bolji način zastupanja interesa Grblja u sistemu samouprave čijim bi ostvarenjima zaživjela suštinska samouprava na teritoriji Grblja. Udruženje će raditi na podizanju građanske svijesti i svijesti o sebi i okruženju, sve veće učešće građana i organizacija, sve bolja i uspješnija organizovanost i djelovanje radi budućnosti našega kraja, radi našeg trajanja, a to mora biti zadatak svake odgovorne lokalne samouprave. Zato će članovi udruženja pomoći stanovnicima Grblja da se na zakonom predviđeni način obezbjedi učešće djelova Grblja u lokalnim samoupravama Kotora i Budve, i u krajnjem pomoći da se pokrene odgovarajući postupak za osnivanje samostalne opštine i u vezi sa tom realizacijom pripremiće sva dokumenta propisana Zakonom. Udruženje će u narednom periodu pomoći Grbljanima u postupku prikupljanja potpisa za davanje podrške inicijativi za formiranje opštine, organizovaće nastupe u medijima, izraditi odgovarajući propagandni materijal, te organizovati javne tribine i stručna predavanja na ovu temu. Udruženje će u svom djelovanju ostvariti korektnu saradnju sa opštinama Kotor i Budva, državnim organima, zainteresovanim privrednim društvima i međunarodnim organizacijama.

Udruženje ima svoju unutrašnju organizaciju preciziranu Statutom, a u najkraćem organ upravljanja udruženja je Skupština koju čine svi članovi udruženja a lice ovlašćeno za zastupanje je predsjednik udruženja. Zasjedanje skupštine može biti redovno i vandredno, a redovno zasjedanje se održava najmanje jednom u toku godine. U skladu sa članom 23 Zakona o NVO, Statutom je predviđena mogućnost i predstavljanja članova u skupštini udruženja preko opunomoćenih predstavnika.  Skupština udruženja koju su činili opunomoćeni predstavnici svih grbaljskih sela, održana je 05.04.2013. godine u porti manastira Podlastva i tom prilikom je položena zakletva da će svi članovi udruženja savjesno i solidarno, javno i u skladu sa zakonom raditi na obnovi opštine Grbalj.